இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 நிறம்
 தமிழ்
 உள்நுழை

farid

RATING 1500 ±700
فارسی

உறுப்பினரான காலம் Jun 11, 2019

கடைசி உள்நுழைவு

பிடித்தமான எதிராளிகள்
வெள்ளை விலகிற்று , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 4 (1500)
வெள்ளை  farid (1500)

முழுத்தடை , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 4 (1500)
வெள்ளை  farid (1500)

முழுத்தடை , வெள்ளை வென்றது

வெள்ளை Stockfish AI நிலைமட்டம் 4 (1500)
கருப்பு  farid (1500)

வெள்ளை விலகிற்று , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 4 (1500)
வெள்ளை  farid (1500)

முழுத்தடை , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 4 (1500)
வெள்ளை  farid (1500)

முழுத்தடை , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 4 (1500)
வெள்ளை  farid (1500)