இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 தமிழ்
 உள்நுழை

இன்றைய முன்னேற்றம்

 saeed 1573 18
 angel 1426 18

இன்றைய முதன்மையாளர்கள்

 saeed 1573 18
 angel 1426 18

இன்று பங்குபெற்றவர்கள்

 PARVIN #13
 saeed #5
 angel #5
 Sandic #3
 rrrr1358 #3
 karem #3
 mehdiq1361 #3
 Amer #3
 Gintaras #3
 Moslem-M #2

இந்த வார முன்னேற்றம்

 saeed 1573 18
 angel 1426 18

இந்த வார முன்னேற்றம்

 saeed 1573 18
 angel 1426 18

இந்த வாரம் பங்குபெற்றவர்கள்

 saeed #53
 angel #50
 PARVIN #38
 mehdiq1361 #28
 rrrr1358 #19
 Thedriv #16
 zamani #11
 Gintaras #10
 karem #8
 Amer #8

இம்மாத முன்னேற்றம்

 saeed 1573 18
 angel 1426 18

பங்குபெற்ற விளையாட்டாளர்கள்

 rrrr1358 #723
 siroos #94
 Raptus #92
 Gintaras #84
 saeed #53
 angel #50
 mehdiq1361 #43
 mostafa #42
 Mishow #41
 PARVIN #38

சிறந்த புல்லட் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த பிலிட்ஸ் விளையாட்டாளர்கள்

சிறந்த குறைவேக விளையாட்டாளர்கள்

 saeed 1573
 angel 1426