இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 நிறம்
 தமிழ்
 உள்நுழை
நீர் பார்வையாளராக இந்த ஆட்டத்தைப் பார்க்கின்றீர்
Anonymous

வெள்ளை விளையாடுகின்றது

கருப்பு விளையாடுகின்றது

Anonymous
முன்பு லிசெஸ் தொலைகாட்சியில்
Anonymous vs Anonymous வரம்பில்லை
Anonymous vs Anonymous வரம்பில்லை
Anonymous vs Anonymous வரம்பில்லை
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500) வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை
Anonymous vs Anonymous வரம்பில்லை
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) வரம்பில்லை
Anonymous vs Anonymous வரம்பில்லை
Anonymous vs Anonymous வரம்பில்லை
Anonymous vs Anonymous வரம்பில்லை