இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 நிறம்
 தமிழ்
 உள்நுழை
நீர் பார்வையாளராக இந்த ஆட்டத்தைப் பார்க்கின்றீர்
Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500)

முழுத்தடை
வெள்ளை வென்றது

Anonymous
முன்பு லிசெஸ் தொலைகாட்சியில்
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500) வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 3 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை
Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500) vs Anonymous வரம்பில்லை