இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 நிறம்
 தமிழ்
 உள்நுழை
நீர் பார்வையாளராக இந்த ஆட்டத்தைப் பார்க்கின்றீர்
11:07
Anonymous

வெள்ளை விளையாடுகின்றது

கருப்பு விளையாடுகின்றது

Stockfish AI நிலைமட்டம் 4 (1500)
11:47
முன்பு லிசெஸ் தொலைகாட்சியில்
Stockfish AI நிலைமட்டம் 4 (1500) vs Anonymous 10 + 12
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) 10 + 8
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) 10 + 8
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) 10 + 8
Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) vs Anonymous 10 + 8
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) 10 + 8
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) 10 + 8
Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) vs Anonymous 10 + 8
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500) 10 + 8
Anonymous vs Stockfish AI நிலைமட்டம் 3 (1500) வரம்பில்லை