இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 தமிழ்
 உள்நுழை

போட்டிகள்

நுழைவேற்கும் போட்டிகள் மதிப்பீட்டுநிலை நேர வரம்பு சதுரங்க விளையாடிகள்
முடிந்தது மதிப்பீட்டுநிலை நேர வரம்பு சதுரங்க விளையாடிகள் வெல்லி
Singer tournament 960 மதிப்பீட்டோடு 2 + 0 | 30m 4/8  Roman19 (1500)