இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 நிறம்
 தமிழ்
 உள்நுழை

65,300 ஆட்டங்கள்

இப்பொழுது ஆடுகின்றது, கருப்பு விளையாடுகின்றது

வெள்ளை Anonymous
கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 8 (1500)

இப்பொழுது ஆடுகின்றது, வெள்ளை விளையாடுகின்றது

வெள்ளை Anonymous
கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 2 (1500)

இப்பொழுது ஆடுகின்றது, வெள்ளை விளையாடுகின்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 8 (1500)
வெள்ளை Anonymous

வெள்ளை விளையாடுகின்றது
ஆட்ட வகை: தொடக்கநிலை

வெள்ளை Anonymous
கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 8 (1500)

இப்பொழுது ஆடுகின்றது, வெள்ளை விளையாடுகின்றது

வெள்ளை Anonymous
கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500)

முழுத்தடை , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Anonymous
வெள்ளை Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500)

முழுத்தடை , வெள்ளை வென்றது

வெள்ளை Stockfish AI நிலைமட்டம் 8 (1500)
கருப்பு Anonymous

முழுத்தடை , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 5 (1500)
வெள்ளை Anonymous