இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 நிறம்
 தமிழ்
 உள்நுழை

4 பிரபலமான விளையாட்டுகள்

1 முழுத்தடை , வெள்ளை வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500)
வெள்ளை  Olla (1500)

1 நேரந் தீர்வு , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 3 (1500)
வெள்ளை  abolfazl81 (1500)

5 நிமிடங்கள்/கட்சி + 11 நொடிகள்/நகர்வு

1 முழுத்தடை , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Anonymous
வெள்ளை  manivosoghi (1500)

1 முழுத்தடை , வெள்ளை வென்றது

வெள்ளை Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500)
கருப்பு  plant-protection2020 (1500)

180 நிமிடங்கள்/கட்சி + 13 நொடிகள்/நகர்வு