இலவச இணையச் சதுரங்க ஆட்டம். தெளிவான முகப்பைக்கொண்டு சதுரங்கமாடுக. பதிவில்லை, விளம்பரமில்லை, எந்தச் செருகலும் தேவையல்ல. கணினியோடோ, ஒரு தோழரோடோ அல்லது நேர்ந்தபடி ஓர் எதிராளியோடுமோ விளையாடுக.
ஆடு ஆட்டங்கள் போட்டிகள் சதுரங்க விளையாடிகள் அணிகள் மன்றம் TV
? விளையாடிகள்
 மீண்டும் இணைகிறது
 நிறம்
 தமிழ்
 உள்நுழை

211 பகுத்தாய்ந்த ஆட்டங்கள்

இழுபறி

வெள்ளை Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500)
கருப்பு  Gintaras (1500)

வெள்ளை விலகிற்று , கருப்பு வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500)
வெள்ளை  Gintaras (1500)

முழுத்தடை , கருப்பு வென்றது

வெள்ளை Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500)
கருப்பு  Gintaras (1500)

முழுத்தடை , வெள்ளை வென்றது

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 1 (1500)
வெள்ளை  sami676767 (1500)

இழுபறி

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500)
வெள்ளை  Gintaras (1500)

கருப்பு ஆட்டத்தை விட்டது , வெள்ளை வென்றது

கருப்பு Anonymous
வெள்ளை Anonymous

இழுபறி

வெள்ளை Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500)
கருப்பு  Gintaras (1500)

இழுபறி

கருப்பு Stockfish AI நிலைமட்டம் 6 (1500)
வெள்ளை  Gintaras (1500)